Witaj na stronie Szkoły Podstawowej w Rychlikach im. Janusza Korczaka| z oddziałami przedszkolnymi. ****** Ubezpieczenie NNW na rok szkolny 2019/20. - (szczegóły zakładka "Dla rodzica i ucznia " )*****

RODO

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W RYCHLIKACH

Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Rychlikach z oddziałami przedszkolnymi (dalej jako „Szkoła Podstawowa”).
 2. Siedziba główna Szkoły Podstawowej znajduje się pod adresem Rychliki 34, 14-411 Rychliki. Oddział przedszkolny Szkoły Podstawowej znajduje się pod adresem Rychliki 115, 14-411 Rychliki
 3. Na stanowisko Inspektora Ochrony Danych został wyznaczony Pan Mateusz Zajączkowski, z którym można się kontaktować pisemnie – za pomocą poczty tradycyjnej na adres Szkoły Podstawowej, 14-411 Rychliki 34, poczty e-mail: iod@rychliki.pl, lub pod nr tel. (58) 580 08 30.
 4. Przetwarzamy Państwa dane osobowe takie jak imię, nazwisko, PESEL, miejsce zamieszkania, imiona rodziców nr telefonu, adres e-mail, oraz dane wrażliwe, w tym informacje o stanie zdrowia.
  1. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w celu realizacji obowiązków dydaktyczno – wychowawczych określonych w szczególnych ustawach dotyczących systemu oświaty, w tym w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. – Dz. U. z 2019 r., poz. 1481 z późn. zm.).
  2. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, służby ratownicze, prewencyjne i medyczne wykonującym swoje obowiązki oraz podmioty świadczące działalność pocztową przez czas realizacji zadań ustawowych w celach prawnie uzasadnionych.
  3. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
  4. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  5. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.
  6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza obszar Unii Europejskiej.