*** Witaj na stronie Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka| z oddziałami przedszkolnymi w Rychlikach ***

PROJEKT "NAUKA-AKCJA-REAKCJA"

uniapng [597x61]

NAUKA-AKCJA-REAKCJA. ZAJĘCIA PRAKTYCZNO-BADAWCZE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RYCHLIKACH

Od 1 sierpnia 2020 r. w Szkole Podstawowej w Rychlikach realizowany jest projekt pt. "Nauka-Akcja-Reakcja. Zajęcia praktyczno-badawcze w Szkole Podstawowej w Rychlikach". Jego celem jest wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania kompetencji matematyczno-przyrodniczych, doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych lub matematyki, niezbędnych do przeprowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu oraz kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji matematyczno-przyrodniczych.  Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 -2020, Oś Priorytetowa 02.00.00 „Kadry dla gospodarki”, Działanie 02.02.00 „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów”, Poddziałanie 02.02.01 „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe”


Liczba uczniów biorących udział w projekcie:
Liczba nauczycieli biorących udział w projekcie:
Okres realizacji projektu: 01.08.2020 r. – 30.06.2022 r.
Wartość projektu: ………. zł

HARMONOGRAM ZAJĘĆ W RAMACH „PROJEKTU NAUKA-AKCJA-REAKCJA. ZAJĘCIA PRAKTYCZNO-BADAWCZE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RYCHLIKACH”

 

PONIEDZIAŁEK

LP.

GODZINA ZAJĘĆ

NR GRUPY

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA PROWADZACEGO

1

13.05 – 14.40

6

Bożena Mięsikowska

2

7

Joanna Sertel

 

ŚRODA

LP.

GODZINA ZAJĘĆ

NR GRUPY

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA PROWADZACEGO

1

13.05 – 14.40

4

Iwona Kłodowska

2

5

Michał Fedak

3

8

Bożena Mięsikowska

4

9

Joanna Sertel

 

CZWARTEK

LP.

GODZINA ZAJĘĆ

NR GRUPY

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA PROWADZACEGO

1

13.05 – 14.40

1

Ewa Maciejewska

2

2

Iwona Kłodowska

3

3

Jolanta Marek-Ryś